. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby

JUDr. Jiří Pospíšil
ministr spravedlnosti

17. 1. 2008

Podnět k zahájení kárného řízení
proti JUDr. Evě Tilleové, předsedkyni Okresního soudu Teplice, Mgr. Veronice Filevové, soudkyni tamtéž, a k postoupení věci Vězeňské službě k řízení o kázeňském přestupku v části týkající se blíže neurčených příslušníků justiční stráže

Dne 19. 12. 2007 jsem se přibližně v 8.30 hodin dostavil do budovy slavného Okresního soudu Teplice, jsa jako sprostý obžalovaný předvolán k hlavnímu líčení v trestní věci sp. zn. 6 T 189/2005. Jde o klasicky primitivně vykonstruované trestní stíhání nepohodlného občana, které kromě primitivních lží v obžalobě provází i další excesy pilířů soudní moci. V podrobnostech odkazuji zejména na Justiční kanál (http://www.justicetv.cz/causy/zlospol/zlospol1.htm - causa "Svoboda slova po česku"; http://www.justicetv.cz/excesy/teplice.htm - "Pořizování kopií po teplicku") a také např. na věc justičního odboru Ministerstva spravedlnosti č.j. 521/2007-PERS-SO/7. Pro pořádek dodávám, že jako správný sprostý obžalovaný před trestním tribunálem svalím vinu i na bývalého předsedu Okresního soudu v Ústí nad Labem Kohoutka a na bývalé ministry spravedlnosti Čermáka a Němce, že to oni mně k mému zločinu svedli a umožnili mi jej spáchat svými kárnými opatřeními proti nehodným soudkyním, z kterých já jsem čerpal informace, za jejichž používání jsem strukturami trestní represe horlivě kriminalizován.

Po vstupu do teplického justičního paláce mi po kontrole v bezpečnostním rámu a osobní prohlídce přítomná justiční stráž v počtu několika ozbrojených příslušníků zabraňovala v dalším svobodném pohybu po schodech do prvního patra k jednací síni, kde měl být monstrproces proti mně veden. Totéž justiční ozbrojenci činili i vůči dalším přítomným občanům. Záminkou pro toto omezování osobní svobody pod zjevnou pohrůžkou násilí byly údajné pokyny předsedkyně soudu Tileové a mé "zákonné soudkyně" Filevové justiční stráži, aby mně a dalším občanům, hodlajícím zúčastnit se hlavního líčení v mé věci jako veřejnost, byly odebrány mobilní telefony a veškeré další přístroje tohoto druhu. Proti takové nehoráznosti jsem byl nucen spolu s dalšími občany samozřejmě vystoupit a dožadovat se nápravy. Přítomní představitelé spolku Šalamoun, pánové John Bok a Zdeněk Jemelík, telefonicky informovali generálního ředitele vězeňské služby Luďka Kulu, a také si vyžádali osobní návštěvu předsedkyně soudu, která však ve svém "zásadovém" postoji setrvala. Já sám jsem byl nucen několikrát volat na tísňovou linku státní policie 158, aby proti akutně hrozícímu nebezpečí a ohrožování práv občanů státní policie zasáhla. I když hlídka státní policie na místo činu dorazila, její příslušnice a příslušník průchod práva neprosadili. Zřejmě teprve až na základě telefonického rozhovoru generálního ředitele vězeňské služby s předsedkyní soudu byli jsme já a občané z veřejnosti přibližně v 9.05 hodin vpuštěni na schody a dále k jednací síni, aniž by dál justiční stráž trvala na odebírání našeho osobního majetku. Hlavní líčení pak bylo vyvoláno přibližně v 9.10 hodin.

V době mezi 8.30 hodin a 9.05 hodin jsem nezaregistroval, že by justiční stráž odebírala mobilní telefony a další osobní věci jiným osobám v budově soudu, které zde byly přítomné a nešlo přitom o návštěvníky mé věci. Videozáznam popsaného excesu je veřejně přístupný na Justičním kanále (http://www.justicetv.cz/excesy/teplice2.htm - "Strach nad Teplicemi").

Z výše uvedeného je zřejmé, že ozbrojená justiční stráž byla zneužita proti útokům na práva a svobody plnoprávných občanů a že pravděpodobnými hlavními organizátorkami tohoto protiprávního jednání jsou předsedkyně ústeckého soudu Tileová a soudkyně Filevová, které měly pokyny justiční stráži vydávat. Zároveň jde o protiprávní jednání samotných konkrétních příslušníků justiční stráže, kteří pokyny k protiprávnímu jednání horlivě plnili.

Za útoky na práva a svobody plnoprávných občanů je nutné považovat pokusy o protiprávní odebírání osobních věcí občanům a omezování jejich osobní svobody tím, že když se nepodrobili protiprávnímu odejmutí svého osobního majetku, byl jim znemožněn přístup k jednací síni, v níž byli povinni se zúčastnit hlavního líčení (má osoba sprostého obžalovaného) a nebo se chtěli hlavního líčení zúčastnit jako veřejnost.

Dalším excesem je (již památný) výrok soudkyně Filevové, který pronesla přímo v průběhu hlavního líčení. Vzhledem k tomu, že i v průběhu h lavního líčení přímo v jednací síni měla opět ozbrojená justiční stráž z vůle této soudkyně zasahovat proti osobnímu majetku přítomných plnoprávných občanů, hodlal jsem na obhajobu občanských práv konstatovat jejich úpravu Ústavou. Aniž by mě ovšem má zákonná soudkyně nechala dokončit větu, skočila mi do řeči výrokem: "Ústava mně momentálně nezajímá!". Je samozřejmé, že tento k ústavě pohrdavý výrok vzbudil nejen pobavení přítomných plnoprávných občanů, ale také jejich oprávněné znechucení nad takovým projevem tzv. nezávislosti soudní moci, resp. jejího absolutního odtržení od reality, právního a ústavního pořádku. Citovaný výrok soudkyně Filevové je bezpochyby zaznamenán i na zvukovém záznamu jednání pořízeném soudem; pokud by došlo k jeho náhodnému vymazání, přináší jej opět Justiční kanál na adrese http://www.justicetv.cz/excesy/teplice2.

Pro doplnění dodávám, že jmenovaná soudkyně Filevová vzbudila i další pohoršení přítomných občanů, když jimi byla spatřena pohybovat se v justičním paláci s odhaleným pupíkem. ("Mimochodem ten pupík soudkyně musel u všech přítomných vzbudit skutečně velkou dávku váženosti. V renomované firmě by takovou frajerku vyrazili na hodinu." - viz názor občana níže)

Po jednání, které soudkyně Filevová odročila na základě oprávněně vznesené námitky podjatosti, někteří z přítomných občanů na místě podali stížnost. I této stížnosti však předcházel incident, když se občané oprávněně domáhali osobního přijetí u předsedkyně soudu k podání stížnosti, a to na základě údajů na úřední desce o úředních dnech pondělí a středa. K tomu předsedkyně soudu ovšem prostřednictvím ozbrojené justiční stráže bohorovně vzkazovala, že pro ni tato úředně vyhlášená úřední doba neplatí.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že předsedkyně soudu Tileová i soudkyně Filevová svým jednáním hrubě porušily slib soudce, jímž se zavázaly řídit se právním řádem, porušily služební povinnosti vystupovat nezaujatě ke stranám a účastníkům řízení a především chovat se tak, aby nezavdaly příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a nenarušovaly důstojnost soudcovské funkce, a zachovávat náležitou úctu ke všem osobám, s nimiž přicházejí do styku, jak upravuje ust. § 80 zákona č. 6/2002 Sb. Své postavení také zneužily k protiprávním příkazům ozbrojené justiční stráži, která pak omezovala na svobodě pohybu a jednání větší skupinu občanů.

K tomu uvádím, že podle Ústavy i Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon; povinnosti mohou být pak ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Tyto ústavní zásady platí i v budově slavného Okresního soudu v Teplicích, a to i bez ohledu na otevřeně přezíravý vztah k nim ze strany kterékoliv soudní osoby, kterou třeba ústava momentálně nezajímá!

Žádný zákon tedy předsedkyni soudu Tileovou a soudkyni Filevovou neopravňoval k tomu, aby organizovaly odnímání osobního majetku občanům a žádný zákon neupravuje povinnosti občanů odevzdávat svůj osobní majetek při vstupu do budovy slavného teplického soudu. Pro úplnost dodávám, že držení mobilních telefonů a dalších přístrojů pořádek v justičních palácích nenarušuje a pokud by např. jejich vyzváněním a jiným provozem k narušení pořádku soudního jednání došlo, tak ani v takovém případě zákon nezmocňuje kteroukoliv soudní osobu k preventivnímu předchozímu(!) zabavování majetku občanů, pouze k pořádkové pokutě nebo vykázání z jednací síně, jak upravují ust. §§ 53 a 54 o. s. ř.

A mimochodem, proč ta hysterie? Vždyť samy justiční paláce jsou prošpikovány kamerami a pod bdělým okem soudního velkého bratra občané a občanky obnažují, resp. musejí obnažovat i třeba intimní detaily svého zdravotního stavu a svých ložnic!

Výsledkem popsaného chování předsedkyně soudu Tileové a soudkyně Fileové je kromě konkrétního porušování práv občanů také pořádná ostuda celého soudnictví, a to nikoliv jen bezprostředně při činu v teplickém justičním paláci. Uvedený exces je dokumentován jak Justičním kanálem, tak i např. v komentářích Mrazivý dech totality u teplického soudu (Politikon, 20. 12. 2007: http://www.politikon.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3965&Itemid=1), Ticho před občanskými bouřemi…?! (Jan Šinágl: http://sinagl.bigbloger.lidovky.cz/c/19598/Ticho-pred-obcanskymi-bouremi.html), a Teplický soud zažil sílu tichého občanského odporu (K 213, 19. 12. 2007: http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=590).

Diskuse občanů k uvedeným komentářům je také jednoznačná a vypovídá o zásadním občanském pobouření a pohoršení nad výkonem práva u teplického soudu. Viz např.:

vlci(zavináč)byte(tečka)cz
2xxx: dělat brajgl? A o jaký brajgl má jako jít? Že se soudkyně chová jako nějaký ... ? Ústava ji nezajímá? No toje fakt hezké. To snad není pravda co je tady možný ...

PetrV.
Mobilní telefony a legální zvukový záznam ohrožují teplický soud?!!! No, to je palba. Tohle ještě žádný soud tak otevřeně nepřiznal. Ale K213 má patrně další čtenáře - justiční puberťáky z Teplic. Paráda - poučte se děti. Vaši nadřízení Vám zadělávají na prima kariéru, když na vás ten případ hodili s takovýmito instrukcemi.

jt
Tak takto funguje zfeminizovaný soud. Snažím si představit, jak by fungovala zfeminizovaná vláda. Nebo snad raději ne. Bordelu tu máme i tak víc než dost.

LM
Mít nekontrolovanou moc a ochranu zákonem to není přesila? Zamyslete se. Čím více jí zneužíváte, tím více lidí proti sobě popouzíte. A když Vám to nedochází samo od sebe....

JK
Nevím, komu a co se zdá býti lží. Co vím je to, že opravdu měla justiční stáž obebrat mobily a záznamová zařízení! To je fakt. Také osobní výklad kontrétních ustanovení zákona o soudech a soudcích byl ze strany paní soudkyně výzmamně svévolný. Je skutečně smutné, že nová generace soudkyň se chová úplně stejně jako ta generace rudě totalitní. Zneužívat zákony, zakrývat svá pochybení a ještě do problému dostávat např. justiční stáž. Co si myslet také např. o předsedkyni soudu, když vedle vchodu má oznančení úředních hodin a ona zcela mimo rpzsah uvedených údajů prohlásí, že tyto údaje jsou jen také &alt;quot;jako&alt;quot;? Tedy, že úřední den je jindy než je napsáno! Zde je v praxi zcela vidět, jak a proč je nutná veřejná kontrola moci soudní. Vždyť oni už nedodržují ani věci, které sani vydávají! Jediné, v čem skutečně měla paní soudkyně pravdu je to, že tuto novodobou šlechtu skutečně Ústava nezajímá! Alespoň to otevřeně přiznala, nesnažila se to maskovat jinými právními názory a za toto ji dík patří. Současně ovšem musí být s ní zahájeno kárné řízení, neboť prostě Ústava MUSÍ zajímat každého, i člena vyvolené kasty. Zatím je ČR stále ještě formálně právní stát. Pokud ovšem bude státní moc takto zneužívat své pravomoce, je jisté, že pro EU bude toto nepřijatelné a zasáhne.

nepředstavenýuživatel
Ten soud bych vůbec nerušil! Budova je v ton zcela nevinně. Je vlastně dobré, že podobné soudy existují. Jen naprosto jasně prokazují, proč je soudcovská samospráva nesmysl. Prostě soudci jsou už natolik vzdáleni reálnému živou, že už nedokáží rozhodovat ani o zcela normálních věcech. Proto je velmi dobře, že takové to nemocné soudy existují. Jen mají smůlu ti občané, kteří v oblasti bydlí musí si nechat líbit, že jejich daně slouží k podobným hanebnostem.

Účastník
Proč se ta soudkyně tak bála zvukového záznamu, tedy pravdy o sobě: Ta soudkyně Filevová (nebo jak se ta nána jmenuje)reprezentovala moc státu,která za ní stála. Tu však totálně zesměšnila. A to spolu se samotnou předsedkyní soudu, která se schovávala v prázdné kanceláři a nic neřešila s výmluvou tu, že je kdesi na školení, tu ještě trapněji že úřední hodiny má jen jako apod. Filevová s obnaženým pupíkem neustála ani jedno své zmatené rozhodnutí,protože snad úplně všechna byla nezákonná, dokonce směšná. Předvedla před veřejností jen hysterii, fatální neznalost zákona, zmatené listování v paragrafech - prostě neschopnost a excesy nedůstojné soudcovského taláru do očí bijícím, otřesným způsobem. Takže slova pana Hucka o debilech,jsou zcela na místě a nikdo s fungující hlavou se jim nemůže ani trochu divit, natož je vyčítat.

MartinaM
Á propos....kdyby se mobilní telefony musely odevzávat před vstupem do soudních budov, no sakra, to by byl bordel.Jak někomu může mozek vyplodit takovou hovadinu ! Jedině tak čabrakovi

KabaretvTeplicích
Dámy se minuly povoláním.Fraška jakou obě talárovnice předvedly, by byla zajisté ozdobou každého zábavného pořadu. Doporučuji TV Nova místo Čundrcountry.

RE:jt
Napsal jste:Tak takto funguje zfeminizovaný soud. Snažím si představit, jak by fungovala zfeminizovaná vláda. Nebo snad raději ne. Bordelu tu máme i tak víc než dost. - Tak to s Vámi plně souhlasím!!! Jen více takových kraviček do politiky, parlamentu, vlády .... a - totální bordel, který nedají naši potomci do pořádku ani za sto let.(pokud se toho naši potomci vůbec dožijí, resp. přežíjí)

Petr
Není třeba příliš argumentovat - to,co se událo v Telicích hovoří samo za sebe víc než výmluvně a přesvědčivě. Předsedkyně soudu se soudkyní zesměšnily justici. To není nic nového. Krásné či nekrásné ženy s tím nic nenadělají. V taláru jsou k ničemu. Potřebujeme fungující stát, tedy i na předním místě justici.

LM
jurist a prošel jsme všechno, co zde blábolíte. Jako proti čemu máme argumentovat? Proti vaší hlouposti a neznalosti? Ćím ohrožuje bezpečnost soudu mobil? Proč by měl p. Fiala někomu závidět mládí? Proč by nemohl p. Filala svobodně vyslovit svůj názor? O jakém neplnění povinností je řeč? Čím je knonfliktní transparent? A tak bych mohl pokračovat dále. Mimochodem ten půpík soudkyně musel u všech přítomných vzbudit skutečně velkou dávku váženosti. V renomované firmě by takovou frajerku vyrazili na hodinu. Někde si laskavě zjistěte, jak má být zaměstanec pracující v kontaktu se zákazníkem oblečený. Např. pokud přijde žena do práce v sukni je zcela nepřípustné, aby měla holé nohy a to i kdyby venku bylo 45 stupňů nad nulou. Předpokládám, že v prosinci nebylo v Teplicích takové počasí. To mě vede k myšlence, zda není budova soudu přetopena a není mrháno státním rozpočetem, když si tam může soudkyně dovolit chodit s holým pupkem.

Zdeněk
Člověk by řekl, že po všech těch trapasech a průšvizích, co už justice s p. Paterou, přip. P. Fialou zažila, si dá setsakra pozor, vybere nejlepší z nejlepších (jenže koho, že ?) a bude se snažit o maximální korektnost a slušnost. A ne že to nechá vyřizovat puberťačku, která ztrapní celý soud, vyprovokuuje kvalifikanou a odbornou veřejnost, která se tam přišla podívat (ať už spolek Šalamoun, čí pánové z K 213) a zavaří mu na průšvih celostátního rozsahu. To je prostě neomluvitelná hloupost, ba tupost.

Dušan Pokorný
Cituji RL: Nevím, zda někdy v historii mohla vykonávat soudní moc nezralá a pohlavně zaujatá sexuální volavka ... A odpovídám: Přirozeně, že nikdy a nikde. Pokud se to v historii někde a někdy stalo pravidlem (tak, jako u nás nyní), pak nejde o naše předky, protože takové společnosti zanikly na smetišti a v utrpení nestátotvorných úletů. Jinými slovy: Něco takového je fatální chybou v organizaci společnosti. Předvánoční teplická událost to odhalila v plné nahotě. A , bohužel, je to jen jeden případ z mnoha, přemnoha. Dnes už bohužel musíme počítat ty řídké případy, kdy soudkyně jednání zvládne. V normální společnosti se počítají řídké případy, kdy soudce jednání pokazí. Jde o systémovou chybu - ženy do taláru obecně nepatří.

mates999
Tak jinak.Existuje jakási hierarchie právních norem,tzn. 1.Ústava,2.Mezinárodní smlouvy a o lidských právech a základních svobodách,3.Zákony,4.Nařízení vlády,5.Akty hlavy státu,6.Právní předpisy vydané ministerstvy či jinými správními úřady,soudy apd. Všechny právní normy od bodu 2-6 nemohou být v rozporu z bodem 1,tedy Ústavou.To znamená,že žádná soudní vyhláška rozhodně nemůže nařizovat odebrání majetku,protože je v rozporu s ústavou.Tedy je toto nařízení NEPLATNÉ

hilman
Neuvěřitelné, kolik podivuhodných lidí rozohnil soud, který se de facto nekonal. Pár věcných poznámek : pana Pateru přišla podpořit spousta slušných lidí. Rádoby poškozené (myslím, že dva ?) nepřišel podpořit nikdo ! Exelentní výkon pana Patery, který je právně velmi funduvaný ocenila početná veřejnost. Byl naprosto, klidný, vyrovnaný, slušný a uctivý k paní soudkyni(což se nedá říci opačně), respektující nejenom zákony i morálku. Všichni ví, že podaná žaloba na pana Pateru je nesmysl. Mimochodem nemusel se nijak obhajovat. Naproti tomu silně nervózní, naprosto nevyrovnaná, nepřipravená (zmatené listování v právním řádě), rozhozená soudkyně, která veřejně přizná, že ji nezajímá Ústava České republiky ?! Další exces, který byl trochu opomenut : na straně žalobce seděl státní zástupce, čili člověk, který někoho obviňuje ze zločinu, se bojí říct své jméno !!! Stojí tedy pevně za svou žalobou, anebo tam mohli posadit vycpaného panáka. Účel by byl splněn. Popletená Justiční stráž : odevzdejte telefony, nefoťte, nemluvte - občanský průkaz ! Toto přecházela veřejnost se schovývavým úsměvem a snažila se pánům v uniformách vysvětlit, že si poněkud spletli dobu.

Iveta
Po celou dobu sleduji diskuze k teplickému soudu. Jelikož jsem se ho rovněž účastnila jako veřejnost, jsou pro mě absolutně nepochopitelné některé příspěvky urážející pana Pateru, pana Fialu, či celé sdružení K213. Pana Pateru jsem znala jen ze stránek a soud v Teplicích byl pro mne příležitostí poznat tohoto pána osobně. Neznám jeho případ podrobně, přesto však mohu říci, že pan Patera na soudě působil jako velmi vzdělaný a inteligentní člověk. Urážky tedy nejsou v žádném případě na místě, neboť pan Patera a spol. jednali v mezích zákona s perfektní znalostí zákonů samotných. Nechce-li odevzdat telefon a žádný zákon mu to nenařizuje, je jeho právo vznést námitku. Kdybych byla správcem stránek já, jistí přispěvatelé už by měli zablokován přístup. Rozhodně ne proto, že jsou jiného názoru nebo tvrdí co všechno pan Patera provedl, ale proto, že jejich vyjadřování se mi hnusí a je naprosto neslučitelné s jakoukoliv diskuzí s K213. Takže navrhuji a to vážně, aby K213 IP počítačů v diskuzích zveřejňovalo. Chceli někdo diskutovat nebo přesvědčovat K213 o opačném názoru, rádi všechny seriózní diskuze projednáme. Ostatní svědčí jen o osobní nenácisti a strachu z pravdy.

MartinaM.
GRATULUJI K SOUDNÍMU LÍČENÍ, KTERÉ BYLO JAKO Z ABSURDISTÁNU.Klasika, která neudiví občany, kteří mají co dočinění s lůzou pravomocných.

-------------------------------------------

V neposlední řadě lze k tíži výkonu státní správy teplického soudu jeho předsedkyní přičíst i hanlivý nápis na zdi justičního paláce "Zde sídlí zkorumpovaná jelita národa českého" (viz foto: http://www.justicetv.cz/excesy/obr/tep01.jpg) Tím netvrdím, že jej napsala ona sama, ale to, že by měla vyplatit údržbáři soudní budovy patřičný finanční obnos s vydáním pracovního příkazu, aby za něj nakoupil nějakou fasádní barvu se štětkou a hanlivý nápis přetřel, neboť i tento nápis na justičním paláci je ostudou celého soudnictví českého tzv. právního státu.

Pro úplnost dodávám, že v budově slavného teplického soudu a na jeho internetových stránkách (http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=201&o=191&k=1922&d=8195) stále visí poučení pro účastníky řízení, která v části týkající se pořizování zvukových záznamů neodrážejí aktuální právní úpravu, na což jsem upozorňoval již ve svém podnětu ze dne 4. 10. 2007. Tím chci jako daňový poplatník naznačit a znovu otevřeně říci, že by bylo záhodno zajistit nápravu i v této triviální úřední záležitosti - soudní aparát v čele s předsedkyní soudu je daňovými poplatníky vydržován i za tímto účelem. Důvěru občanů v tzv. nezávislou justici českého tzv. právního státu by jistě neposílilo, kdyby některého plnoprávného občana napadlo domáhat se nápravy uvedeného stavu soudní žalobou proti Ministerstvu spravedlnosti.

Na základě shora uvedených skutečností podávám proto nadepsanému orgánu státní správy soudů podnět k zahájení kárného řízení proti JUDr. Evě Tilleové, předsedkyni Okresního soudu Teplice, Mgr. Veronice Filevové, soudkyni tamtéž, a k postoupení věci Vězeňské službě k řízení o kázeňském přestupku v části týkající se blíže neurčených příslušníků justiční stráže, a to pro porušení povinností soudce jakož i zaviněné chování a jednání, jímž narušily důstojnost soudcovské funkce a ohrozily důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů jmenovanými soudkyněmi, a pro porušení povinnosti respektovat práva občanů blíže neurčenými příslušníky justiční stráže.

Luboš Patera
273 63 Běleč 33


Causa Svoboda slova po česku