. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby


Policie ČR
Okresní ředitelství
Služba kriminální policie a vyšetřování
400 67 Ústí n. L.

26. 9. 2005

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

V trestním řízení Okresního soudu Ústí n. L. sp. zn. 1 T 242/2004 byla při hlavním líčení dne 14. 9. 2005 uznána má manželka ..... ........ vinnou ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona. Při závěrečné řeči její obhájkyně JUDr. Marta Čiháková pronesla mnohá nepravdivá tvrzení, která se dotýkají mé lidské cti a občanské pověsti, a útočila i proti soudu a dalším státním orgánům při výkonu jejich pravomoci.

Kromě jiných a již obehraných lží, pomluv a nesmyslů, uvedla podezřelá Čiháková v souvislosti s aktuálně projednávanou trestnou činností mé ženy nově tyto výroky:

1) "Jestliže se otec /zjevně myšlena má osoba/ chová tak, že kriminalizuje jeho matku /zjevně myšlena má manželka/ …".

2) "Možnosti obž. jsou velmi omezené, neboť cokoliv řekne a navrhne je předmětem dalšího tr. stíhání. Pošk. /zjevně myšlena má osoba poškozeného v uvedené trestní věci/ zřejmě řídí všechny tyto kroky, odkud a kam nevím. Chci aby soud četl pokyny VSZ, NSZ, toto je odmítnuto …"

3) " … tento spis vyžádán není, tento důkaz je zamítnut, pošk. /zjevně myšlena má osoba poškozeného v uvedené trestní věci/ si to nepřeje."

4) "… jsou čteny všechny důkazy pošk., který provádí stejné důkazy ve všech řízeních, soud trpělivě naslouchá a všichni trpně sedí a poslouchají, soudci, SZ. Pošk. řídí jednání."

5) "Tento soud platí pošk. tolik jízd provedených automobilem z Bělče, pošk. nežádal předchozí souhlas, tento soud nezaplatí žádnému svědkovi cestu automobilem, pošk. ano. Z Bělče, což se dá zjistit na internetu, ačkoliv má bydliště v Praze, jde se dostane do ÚL hromadnou dopravou, přesto tento soud hradí z peněz daň. poplatníků, v podstatě zbytečně, neboť není žádnou jinou náplní jeho života než životní nenávist k jeho manželce."

6) Pokud on tvrdí, že je poškozen když se nemůže stýkat se svým synem, že se nemůžou setkávat, proč se toho domáhá tímto způsobem a proč neplatí výživné a neposkytuje mu nějaké výhody."

7) "Tento způsob řízení, kdy jej řídí pošk…."

8) "Držme se předmětných dnů, nepochybné skutečnosti, že 14. 6. je mu zaslán dopis, který on odmítá převzít …"

9) "Otce /zjevně myšlena má osoba/ vede zášť."

10) "Pošk. již dnes má přípisy o tom, že bude stíhána má klientka, která dosud obviněna nebyla, ale pošk. to má již zinscenované, kde se to proboha nalézáme. Nikdo o tomto stíhání neví, pošk. ví o tom, že to takto bude."

11) "Jestiže řeknu, ať je vyžádán posudek (§ 18 tr. ř.), když výpověď pošk. je považována a hodnocena jako důležitá pro tr. řízení, o tomto důkazu se mlčí, je zamítán, nač je toto ustanovení, pošk. si to nepřeje. Apeluji na tento soud, aby se vzpamatoval, jednal způsobem, který mu dával tr. řád, aby toto jednání neřídil pošk., aby se soud řídil svým svědomým, zákonem a svou nezávislostí."

Své lživé a pomlouvačné výroky pronášela podezřelá Čiháková na mou adresu, na adresu soudu i na adresu dalších orgánů činných v trestním řízení, zejména pak jistě i na adresu nadepsaného orgánu státní policie. Pronášela je také veřejně před soudkyní Mgr. Ivou Dvořákovou, zapisovatelkou Barborou Puršlovou, státním zástupcem Mgr. Zdeňkem Ovčačíkem, mou osobou a dvěma osobami z veřejnosti.

Důkaz o lživých a pomlouvačných výrocích podává protokol o jednání v příloze č. 1 a zvukový záznam z jednání pořízený soudem.

Ke lživým a pomlouvačným výrokům podezřelé Čihákové uvádím:

ad 1): Svou manželku nekriminalizuji já. Pokud je opakovaně trestně stíhána, jde o oprávněnou "kriminalizaci" její osoby příslušnými státními orgány, tj. státní policií, státním zastupitelstvím a trestními soudy.

ad 2): Já žádné "kroky" proti své obžalované manželce neřídím, v jejím právu na obhajobu ji nijak neomezuji. Pokyny, které legálně a v souladu se svými zákonnými pravomocemi v uvedené trestní věci vydaly Nejvyšší a Vrchní státní zastupitelství, jsou podrobně popsány v pokynu okresního státního zástupce sp. zn. 1 Zn 666/2003-24 ze dne 24. 2. 2004 v příloze č. 2.

ad 3): Neřídím ani provádění důkazů v uvedené trestní věci a má "přání" ohledně návrhů na důkazy ze strany obhájkyně Ćihákové soud vůbec nezjišťoval.

ad 4): V uvedené věci jsem jako poškozený podal velké množství návrhů na důkazy a naprostou většinu z těchto mých návrhů soud zamítl. Jednání soudu jsem neřídil a neřídím.

ad 5): Soud mi v uvedené věci proplatil pouze jednu jedinou cestu na jednání, a to při mé účasti hlavního líčení dne 15. 6. 2005, kam jsem byl předvolán jako svědek a o náhradu jízdného jsem požádal v souladu s poučením na předvolání; v poučení nebyla uvedena podmínka předchozího schválení jízdy osobním vozem soudem. Soud o přiznání náhrady mých nákladů rozhodoval usnesením. Další hlavní líčení se konala v termínech 15. 8. 2005 a 14. 9. 2005 a já jsem při nich žádnou náhradu svědečného ani nepožadoval a ani mi nebyla vyplacena.

Bydliště mám v obci Běleč, nikoliv v Praze. Z mého bydliště také žádná veřejná doprava do Ústí n. L. nevede.

"Životní nenávist k mé manželce" rozhodně mou životní náplní není; její osoba mi je dokonale lhostená, není mi však lhostejné, jak citově, psychicky, sociálně a mravně devastuje našeho syna a není mi lhostejná její kriminalita, k jejímuž stíhání příslušnými státními strukturami v souladu se svými občanskými právy a v zájmu svého dítěte i společnosti podávám podněty.

ad 6): Výživné svému synovi platím řádně tak, jak určil soud svým rozhodnutím. Od roku 1992 také nad rámec výživného synovi hradím úrazové pojištění spolu se spořením ve výši 393,- Kč měsíčně; spoření bude ukončeno v jeho 19 letech, lze tedy jednoduše spočítat, jakou finanční "výhodu" nad rámec posílání peněz jeho matce synovi poskytuji.

ad 7): Uvedené soudní řízení jsem neřídil a neřídím.

ad 8): Předmětný dopis jsem neodmítl převzít, pouze jsem jej nemohl vyzvednout na poště v den, kdy byl na tuto poštu doručen, a učinil jsem tak první následující den, kdy to možné bylo. Vše je zadokumentováno v trestním spise.

ad 9): Žádná zášť mne k ničemu nevede. Ve svém životě si řídím pouze ušlechtilými a pozitivními pohnutkami, a to i ve vztahu ke své manželce, která proti mně neustále páchá trestné činy, v nichž ji obhajuje podezřelá Čiháková.

ad 10): Nic "zinscenované" nemám. Pokud jde o další trestní stíhání mé manželky, předložil jsem soudu pouze listinu, kterou jsem legálně získal jako kopii z trestního spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 42 T 71/2005 ve věci trestního stíhání mé ženy pro pomluvu mé osoby, v níž jsem poškozený s právem nahlížet do trestního spisu a pořizovat si z něj kopie. V listině jde o sdělení nadepsaného orgánu státní policie na nějž jsem žádný vliv neměl. Viz příloha č. 3.

ad 11): Jak jsem již uváděl, jednání soudu jsem neřídil a neřídím, rovněž tak o provádění důkazů nebo jejich neprovádění rozhodoval soud bez ohledu na má "přání".

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, v čem jsou výroky podezřelé Čihákové lživé. Tyto veřejně pronášené lživé výroky byly zcela jednoznačně způsobilé značnou měrou ohrozit mou vážnost u spoluobčanů v jednací síni, kteří se účastnili hlavního líčení, i u přítomných osob soudkyně, zapisovatelky a státního zástupce. Uvedené výroky zároveň vzbuzují dojem, že já zasahuji do nezávislosti soudu v uvedené věci tím, že jej "řídím" nebo "řídím" projednávání uvedené trestní věci, popřípadě jiných trestních věcí proti své manželce. V této souvislosti jde zároveň o útok proti soudu a dalším státním orgánům, a to Policii ČR, Nejvyššímu a Vrchnímu státnímu zastupitelství, neboť výroky podezřelé Čihákové vzbuzují dojem, že tyto státní orgány jednají na základě mého "řízení jejich kroků" a nezákonně.

S odkazem na obsah lživých výroků, které pronesla podezřelá JUDr. Marta Čiháková, a vzhledem k tomu, že tyto své výroky veřejně pronášela před veřejností, soudkyní, zapisovatelkou a státním zástupcem při veřejném projednávání trestní věci, se domnívám, že svým jednáním se mohla dopustit trestných činů a to jednak trestného činu pomluvy podle § 206 tr. z. Dále trestného činu poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1, v případě soudců a státních zástupců i podle odst. 2 tr. z. Trestného činu křivého obvinění a s ohledem na rozsah nepravdivých tvrzení a formu obvinění, která by mohla způsobit zvlášť závažný následek i možné kvalifikace podle § 174 odst. 1, 2 tr. z.. S odkazem na postup soudu tr. čin pohrdání soudem podle ust. § 169 tr. z.

Ve vztahu k osobám soudců, státních zástupců a policistů potom trestný čin podle § 154 odst. 2 tr. z.

Domnívám se, že lživá tvrzení, která obsahovala závěrečná řeč podezřelé Čihákové a forma podání obsahující výroky značně urážlivé mohou být podnětem zvážení pro možné zahájení trestního stíhání podezřelé Čihákové pro podezření ze spáchání shora uvedených trestných činů.

Předpokládám, že nadepsaná struktura státní policie bude proti podezřelé Čihákové postupovat stejně nekompromisně, tvrdě a horlivě jako postupuje proti mně ve věci ČTS: ORUL-1885/SKPV1-2004 na základě jejího trestního oznámení.

O vyrozumění o provedených opatřeních žádám v zákonné lhůtě do jednoho měsíce.


Luboš Patera
273 63 Běleč 33