. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby


Policie ČR
Okresní ředitelství
Služba kriminální policie a vyšetřování
400 67 Ústí n. L.

17. 10. 2005

Podnět k zahájení trestního stíhání znalce MUDr. Bohumila Mališe

Ve vykonstruovaném trestním řízení nadepsané struktury státní policie proti mé osobě ČTS: ORUL-1885/SKPV1-2004 byl ustanoven k podání znaleckého posudku MUDr. Bohumil Mališ. Na základě opatření policejního komisaře ze dne 12. 4. 2005 a pozvánky znalce Mališe ze dne 21. 4. 2005 jsem se dne 5. 5. 2005 přesně v požadovanou 15. hodinu dostavil na pracoviště znalce - Privátní psychiatrii Děčín, Maroldova 5.

Před ordinací znalce čekali v tu dobu 4 pacienti na chodbě a na klice dveří ordinace byla připevněna cedulka, kterou jsem si vyložil jako žádost o nerušení. Z tohoto důvodu a i proto, že z ordinace bylo slyšet probíhající vyšetřování nějakého pacienta, jsem si sedl proti dveřím a trpělivě čekal, až můj vyžádaný příchod někdo zaznamená. Asi v 15.15 hodin vyšla jedna pacientka a při vcházení druhé pacientky do ordinace jsem sestru upozornil, že jsem se dostavil na základě pozvání. Ona mi vydala jen pokyn, abych si připravil občaský průkaz. Asi v 15.25 hodin mne sestra vyzvala ke vstupu do ordinace a předložila mi k vyplnění Ravenův test inteligence. Sestrou určený testový arch jsem ochotně vyplnil a tiše jsem opět čekal, až znalec ukončí vyšetřování pacientky. Asi v 15.30 hodin jsem přišel na řadu já.

Vzhledem k tomu, že jsem byl "pozván" na 15. hodinu a cestoval jsem přibližně 3 hodiny ze vzdálenosti 130 km a již téměř půl hodiny jsem zbytečně čekal, očekával bych, že se mi znalec nebo alespoň jeho pomocný personál omluví za zdržení a za to, že znalecké zkoumání mého duševního stavu se bude odehrávat uprostřed běžné ordinační rutiny privátní psychiatrie (pacienti na chodbě čekali i při mém odchodu). Toho jsem se ovšem nedočkal, zřejmě to bylo pod rozlišovací úrovní privátního primáře.

Po pozdravu se znalcem jsem byl tázán, zda vím, proč jsem tam, či zda s vyšetřením souhlasím. Na to jsem znalce upozornil, že to samozřejmě vím a že můj souhlas není v dané situaci rozhodující, jestliže zkoumání mého duševního stavu nařídil komisař státní policie. Posléze mi znalec položil další otázky, které se týkaly mého osobního a soukromého života a soukromého života dalších lidí. Ochotně jsem mu na tyto otázky odpověděl tak, že mám právo si chránit své soukromí a totéž právo mají i další osoby, na něž se mně znalec ptal; dodávám, že jsem neměl předchozí souhlas znalcovými otázkami dotčených osob, abych o jejich osobním životě cokoliv sděloval třetím osobám, včetně privátních psychiatrů určených státní policií.

K tomu uvádím, že i podle informačních materiálů státního Úřadu pro ochranu osobních údajů (příloha č. 1) je ochrana osobních údajů věcí každého občana a každý občan na ni má právo. Podle zákona o ochraně osobních údajů je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas dotčené osoby; při zpracování citlivých údajů musí být tento souhlas výslovný, dotčená osoba tedy musí souhlasit se zpracováním každého jednotlivého citlivého údaje. Úřad pro ochranu osobních údajů dále uvádí, že ochrana soukromí je zaručena Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod a zákon o ochraně osobních údajů chrání soukromý i rodinný život každého člověka.

Pokud bych tedy znalci poskytoval osobní a citlivé údaje týkající se mého osobního a rodinného života, mého zdravotního stavu a další údaje tohoto druhu, a pokud bych tytéž údaje znalci sděloval o jiných osobách bez jejich výslovného souhlasu, došlo by porušení práv mých i dalších osob, která jsou - i podle státního Úřadu pro ochranu osobních údajů - chráněna Ústavou a Listinou základních práv a svobod, a to tím, že by došlo k jejich zveřejnění: Po znalci Mališovi by osobní a citlivé údaje zpracovávala jeho sestra, která zapisovala, posléze by se s nimi seznamoval blíže neurčitelný počet jednotlivých osob v represivních orgánech státní policie, státního zastupitelství a státních soudů včetně pomocného administrativního aparátu těchto struktur a ve finále také veřejnost při hlavním líčení, kterým bude perzekuce mé osoby úspěšně korunována.

Vědom si těchto skutečností a vědom si své svobody projevu, kterou i mé osobě stále ješte zaručují již zmiňovaná Ústava, Listina základních práv a svobod a také mezinárodní smlouvy o ochraně lidských práv a základních svobod v každé situaci a v každém prostředí, tedy i na půdě privátní psychiatrie privátního primáře Mališe, odpovídal jsem znalci Mališovi tak, abych v popsaném směru neporušil svá práva a ani práva dalších osob. V tomto duchu a v mezích zákonnosti jsem byl samozřejmě ochoten a připraven se znalcem dále spolupracovat tak, aby státní orgány trestní represe, které mne perzekuují, ukojily svou žádostivost po mém duševním stavu, a to třeba i po skončení jeho ordinačních hodin; byl bych i ochoten na Mališovo požádání dát přednost jeho pacientům, kterých před ordinací stále několik čekalo, tak jako jsem to bez protestů učinil i po svém příchodu ve znalcem určenou hodinu, jak je výše popsáno.

Vzhledem k tomu, že ovšem znalec zřejmě neslyšel z mých úst takové odpovědi, které slyšet chtěl a dle mého názoru především proto, že před ordinací čekalo stále několik pacientů(!), zkoumání mého duševního stavu rychle sám ukončil s tím, že mne - dle mého názoru výhružně - seznámil s tím, že bych mohl být žádán o ústavní vyšetření.

V tomto směru uvádím, že sám znalec výslovně potvrdil, že jsem mu odpovídal na jeho otázky:

Luboš Patera: Ale já sem se dostavil. Dostavil jsem se?
Mališ: No, vy ste se dostavil.
Luboš Patera: Odpovídám vám na vaše otázky?
Mališ: Odpovídáte.

Celý můj rozhovor se znalcem je zadokumentován zvukovým záznamem na přiloženém CD a jeho přepisem (příloha č. 2); celá causa "Svobody slova po česku" pak na Justičním kanále www.justicetv.cz.

Bez ohledu na skutečný průběh našeho rozhovoru sepsal znalec Mališ sdělení komisaři státní policie (příloha č. 3). V tomto písemném sdělení Mališ výslovně o mé osobě uvedl: "Tuto okolnost, že se dostavil, považoval za dostačující a dále nechtěl spolupracovat a odmítl vypovídat."

Znalec Mališ tedy primitivně lhal a otevřeně uváděl komisaře státní policie v omyl sdělením, že jsem údajně dále nechtěl spolupracovat a odmítl vypovídat, ačkoliv mi sám potvrdil, že jsem mu odpovídal! Na základě této primitivní lži a svého omylu komisař státní policie Svatoš vyhotovil dne 16. 5. 2005 písemný podnět k návrhu na vyšetření mého duševního stavu dle § 116/2 tr. řádu (příloha č. 4). V textu Svatošova podnětu je výslovně uvedeno: "Dopisem ze dne 11. 5. 2005 mi znalec sdělil, že v důsledku nespolupráce s obviněným, který se dostavil (to jsou skutečně perly státně policejní logiky; nehledě na to, že nespolupráci komisař státní policie připsal znalci Mališovi!) nebylo možno vyšetření provést …".

Na základě popsaného podnětu byl opravdu státním zástupcem dne 20. 5. 2005 podán soudu návrh na pozorování mé osoby v psychiatrické léčebně. Tento návrh ovšem Okresní soud v Teplicích zamítl usnesením č. j. 30 Nt 1370/2005-2 ze dne 27. 5. 2005 (příloha č. 5).

Důsledek otevřené a primitivní lži znalce Mališe, že jsem s ním údajně nechtěl spolupracovat a odmítl jsem údajně vypovídat, kterou uvedl komisaře státní policie v omyl, měl mít tedy za následek omezení mé osobní svobody a dalších mých základních práv a svobod nuceným umístěním v psychiatrické léčebně!

Na základě uvedených skutečností podávám proto podnět k zahájení trestního stíhání znalce MUDr. Bohumila Mališe, Privátní psychiatrie Děčín, Maroldova 5, pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv podle § 209 trestního zákona a trestného činu pomluvy podle § 206 trestního zákona, popřípadě jiných trestných činů, skutkem,

že písemným sdělením ze dne 11. 5. 2005, že Luboš Patera při znaleckém vyšetřování dne 5. 5. 2005 údajně "dále nechtěl spolupracovat a odmítl vypovídat" uvedl komisaře státní policie Svatoše v omyl s následkem podání návrhu soudu na pozorování Luboše Patery nuceným umístěním v psychiatrické léčebně, tedy,

že uvedl někoho v omyl, který mohl Luboši Paterovi způsobit vážnou újmu na právech, a o jiném sdělil nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou způsobit Luboši Paterovi vážnou újmu.

O vyrozumění o provedených opatřeních žádám v zákonné lhůtě do jednoho měsíce.


Luboš Patera
273 63 Běleč 33

5 x příloha

P. S.
K ukojení případné přetrvávající žádostivosti nadepsané struktury státní policie cituji závěr znaleckého posudku o mém duševním stavu ze dne 11. 7. 2005:

"Pan Luboš Patera, muž ve věku 42 let, se jeví jako nadprůměrně inteligentní a osobnostně průměrně dobře komponovaný, bez příznaků psychopatologie.

Vyšetřením jsem u posuzovaného neshledal příznaky duševní poruchy ani duševní choroby.

U posuzovaného p. Patery se projevuje prosociální orientace osobnosti s řadou vlastností tomu příslušejících: tendence k osobnostnímu (duševnímu) seberozvoji, schopnost empatie spolu se schopností decentrace (tj. schopnost vcítit se do prožívání druhých osob, umět jim naslouchat a neuplatňovat v dané situaci svoje postoje, potřeby a realizaci vlastních cílů). Vyjádřena je dobrá úroveň sebeovládání - včetně ovládání svých afektivních prožitků, dále se projevuje osobnostní stabilita se sklonem k uzavřenosti, povahová vyrovnanost, eutymie (normální a stabilní nálada), a emocionální zralost spolu s emoční vyrovnaností. Situačně - krátkodobě se mohou u posuzovaného projevit příznaky úzkosti a neklidu podmíněné jeho vyšší psychickou citlivostí vůči druhým osobám (empatií). V jeho osobnosti se projevují také známky duševní vitality a aktivity, tvořivých schopností, optimismu, tolerance a snahy pomáhat druhým lidem prostřednictvím svých znalostí a schopností.

V chování posuzovaného p. Patery se projevuje klid a umírněnost, ovšem také vytrvalost a neústupnost se snahou dobrat se cíle s využitím všech možných zákonných prostředků.

Pokud se týká rodičovských dispozic a vychovatelských schopností p. Patery - z hlediska struktury jeho osobnosti (duševních vlastností a schopností) - hodnotím tyto jako dobré a na úrovni plně postačující k výchově nezl. dítěte a péči o ně."