. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby

TISKOVÁ ZPRÁVA

Soudkyně Kerlová bude soudit sama sebe!
Patera žádá ministra Pospíšila o osobní účast a ministra Langera o policejní ochtranu!

V pondělí 18. prosince 2006 od 9.30 hodin se u Okresního soudu v Ústí nad Labem odehraje další dějství tragické frašky při likvidaci rodinných vztahů otce a syna Paterových. Podrobnosti níže a v přílohách. Jednání soudu je veřejné. Srdečně zve

Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem
info@iustin.cz, www.iustin.cz
tel.: 603 72 99 61


Vážený pan
Ivan Langer
ministr vnitra

na vědomí: Justiční kanál a další sdělovací prostředky

11. 12. 2006

Věc: Žádost o policejní ochranu

Vážený pane ministře,

v minulosti jsem byl u Okresního soudu v Ústí nad Labem bezdůvodně napadán a omezován na svobodě justiční stráží. Před očima této justiční stráže a bez jejího zásahu zde byl fyzicky napaden novinář Z. Š. V současnosti vrcholí další kolo nezákonných excesů, jak vyplývá z přiloženého mého podnětu k zahájení kárného řízení proti soudkyni Okresního soudu Ústí nad Labem Mgr. Magdaléně Kerlové. Při ústním jednání uvedeného soudu dne 18. 12. 2006 a před jeho zahájením v 9.30 hodin se dají proto očekávat další útoky a projevy vystupňované hysterie a nenávisti soudního a represivního aparátu soudu proti mé osobě, veřejnosti a zástupcům sdělovacích prostředků.

Žádám Vás proto o zajištění policejní ochrany.

Děkuji

S pozdravem

Luboš Patera
273 63 Běleč 33

příloha: Podnět k zahájení kárného řízení proti soudkyni Okresního soudu Ústí nad Labem Mgr. Magdaléně Kerlové


Vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr spravedlnosti

na vědomí: Justiční kanál a další sdělovací prostředky

11. 12. 2006

ZASTAVTE TO ZLO, PANE MINISTŘE!

Podnět k zahájení kárného řízení proti soudkyni Okresního soudu Ústí nad Labem Mgr. Magdaléně Kerlové

Vážený pane ministře,

v roce 2002 shledal Výbor pro lidská práva OSN, že český tzv. právní stát porušuje v můj neprospěch Mezinárodní pakt o občanských a politických právech – že tedy porušuje má lidská práva. Nic se nezměnilo, bezpráví se jen vystupňovalo! Rozhodnutím ze dne 10. ledna 2006 prohlásil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku za přijatelnou mou stížnost proti českému tzv. právnímu státu ve věci porušování mého práva na rodinný život. Nic se nezměnilo, bezpráví se jen vystupňovalo!

V roce 1992 byla kárným soudem potrestána má „zákonná“ soudkyně Zelenková z Kladna. V roce 1999 byl ministrem spravedlnosti kárně potrestán tehdejší předseda Krajského soudu v Praze Krause. V roce 2004 pohnali Vaši dva předchůdci před kárný senát mou „zákonnou“ soudkyni Vondráčkovou z Ústí nad Labem; ta posléze na svou funkci soudkyně rezignovala. Dne 25. 5. 2005 jsem Vašemu předchůdci podal písemný podnět na zahájení kárného řízení se soudkyní Okresního soudu Ústí n. L. Gruntovou Härtingovou; o dosažených úspěších jsem dosud za rok a půl vyrozuměn nebyl, ačkoliv zákon pro vyřízení stanoví přesné a striktní lhůty; předpokládám proto, že můj podnět je důvodný, jen těch kárně potrestaných opor českého tzv. právního státu je v mých věcech již neúnosné množství. Další „zákonné“ soudkyně a „zákonní“ soudci byly v minulosti povylučováni pro podjatost proti mé osobě vždy poté, kdy odvedli svůj díl špinavé práce a jejich nezákonné excesy se staly dále nepřijatelné.

Když jsem proti zločinným praktikám v roce 2004 podal a zveřejnil trestní oznámení, nic se nevyšetřovalo, naopak ústecké mafiánské struktury primitivně vykonstruovaly trestní stíhání mé osoby (www.justicetv.cz; causa Svoboda slova po česku).

Nyní se dopouští otevřených nezákonností má „zákonná“ soudkyně Kerlová.

Na den 13. 11. 2006 nařídila ústní jednání ve věci mého nezletilého syna. Já jsem v dostatečném předstihu před tímto termínem písemně požádal o odročení jednání z důvodu svého pobytu v lázních (příloha 1). Soudkyně Kerlová jednání neodročila, ani mne nevyrozuměla o nějakém svém rozhodnutí o důvodnosti mé žádosti. Posléze do protokolu o jednání pouze konstatovala, že jsem se nedostavil (mé několikaminutové zpoždění bylo způsobeno dopravními omezeními na stokilometrové trase mé jízdy), aniž by ovšem zaprotokolovala také to, že jsem řádně a přesně podle poučení v předvolání („… nepožádáte-li z důležitého důvodu o odročení jednání …“) požádal o odročení jednání. Pouze vyhlásila, že bude jednáno v mé nepřítomnosti (protokol o jednání v příloze 2). Přitom podle ust. § 101 odst. 3 o. s. ř. může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti účastníka pokud se tento nedostaví pouze nepožádal-li včas z důležitého důvodu o odročení.

Poté, kdy jsem se v 9.34 hodin do jednací síně dostavil, soudkyně Kerlová vztekle odmítla mou žádost, aby i mne jako plnoprávného účastníka řízení poučila o právu vyjádřit se k osobě soudkyně, ani tuto mou žádost nezaprotokolovala; přesto tuto skutečnost dokládá zvukový záznam pořízený veřejností. Tím mi znemožnila konkretizovat dále uvedenou námitku podjatosti proti její osobě, ačkoliv je přesto nade vší pochybnost zřejmá.

Před svým vstupem do jednací síně jsem do podatelny Okresního soudu podal písemný návrh na delegaci věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (příloha č. 3) a také písemný návrh na zahájení řízení o uložení výchovného opatření podle § 43 zákona o rodině (příloha č. 4). Vzhledem k tomu, že mezi stranami žalovanými, které požaduji napomenout pro narušování řádné výchovy svého dítěte, je mimo jiné i Okresní soud Ústí nad Labem a Krajský soud Ústí nad Labem jako organizační složky státu, vznesl jsem zároveň i námitku podjatosti těchto osob; tato námitka podjatosti se pak nade vší pochybnost samozřejmě týká všech konkrétních soudců a soudkyň mezi žalovanými pro jejich poměr k věci i mé osobě žalobce („Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.“ – ust. § 14 odst. 1 o. s. ř.; „Jakmile se soudce nebo přísedící dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí - je povinen oznámit - ji neprodleně předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.“ – ust. § 15 odst. 1 o. s. ř.).

Uvedené listiny byly bezprostředně po převzetí podatelnou doručeny soudkyni Kerlové, která měla dvě možnosti, jak dále postupovat: za prvé ignorovat můj návrh na delegaci věci jinému soudu z důvodu vhodnosti a zneužít ust. § 15b odst. 2 o. s. ř. a k mé námitce podjatosti nepřihlížet z důvodu, že byla vznesena v průběhu jednání, v němž by věc rozhodla, jak bezpochyby chtěla a dále po tom mocně touží, a nebo za druhé v souladu s ust. § 12 odst. 3 o. s. ř. a § 15b odst. 1 o. s. ř. věc předložit k rozhodnutí o návrhu na delegaci věci jinému soudu z důvodu vhodnosti a o námitce podjatosti s vyjádřením dotčených soudců svému nadřízenému soudu.

Soudkyně Kerlová se svobodně rozhodla pro možnost druhou a v 9.57 hodin vyhlásila usnesení: „Jednání se za účelem předložení věci nadřízenému soudu ohledně námitky podjatosti odročuje na neurčito.“

Podle ust. § 15b odst. 1 o. s. ř. lze v řízení zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu (podle ustálené judikatury a všech dalších výkladových pomůcek za tyto úkony zákonodárce považuje pouze dokončení protokolace a vypravení spisu), a podle ust. § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Obdobně zákonodárce upravil postup soudu při podání návrhu na delegaci jinému soudu z důvodu vhodnosti. Podle ust. § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Jde tedy o triviální právní záležitosti, nikoliv ovšem pro soudkyni Kerlovou, ta je zřejmě nad svou povinnost řídit se zákonem nezávisle povznesena.

Následně totiž dne 21. 11. 2006 svým rozhodnutím nařídila předběžné opatření o pětinásobném zvýšení mého výživného (obdobně mi bylo výživné zvýšeno v roce 2004, aby má manželka měla čím splácet pokutu za zmařené styky!), dne 30. 11. 2006 rozhodla usnesením o přiznání z nalečného a dne 29. 11. 2006 nařídila v uvedené věci další ústní jednání na den 18. 12. 2006 (příloha č. 5)! Při nahlédnutí do spisu dne 6. 12. 2006 jsem zjistil, že ve spise není žádné zákonem předpokládané rozhodnutí nadřízeného soudu o mnou vznesené námitce podjatosti a o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, a že zde není ani žádný doklad o vypravení spisu takovému nadřízenému soudu. Z toho tedy vyplývá, že soudkyně Kerlová zcela otevřeně ignoruje zákonný postup při výkonu své pravomoci veřejného činitele. Nedosti na tom, ona svévolně hodlá projednávat a rozhodovat i věc, v níž je účastníkem řízení jak ona sama jako fyzická osoba, tak i soud, jehož jménem jedná. Zdá se tedy, že při ústním jednání dne 18. 12. 2006 hodlá přebíhat z lavice strany žalované za soudní stolici a opět zpátky. Takovéto eskapády zatím předvádí pouze estrádní komik a imitátor Zdeněk Izer, ten si však při nich jen kolem hlavy obtáčí falešný knír, na rozdíl od soudkyně Kerlové, která bude nucena v běhu odhazovat svůj soudní talár (ještě že ne také paruku). Nehledě na technickou neproveditelnost účastnického výslechu, který by měla provádět sama na sobě. Obávám se tedy, že bez ohledu na právní zhůvěřilost by takovémuto nezávislému roštěpu osobnosti bylo možné přisoudit již i diagnózu z oboru psychiatrie.

Vážený pane ministře, právní zvůli struktur českého tzv. právního státu ve svých rodinných vztazích již dávno považuji za setrvalou normu, vždy mne však překvapí její stupňující se bezuzdnost a nestoudná agresivita. Stejně tak chápu, že v likvidaci mých rodinných vztahů se synem mi nemůže být již více ublíženo, takže „zákonitě“ musí prostřednictvím výživného začít likvidace ekonomická. Přesto všechno jsem stále plnoprávný občan a nikoliv nepřítel tohoto tzv. právního státu, aby proti mně jeho struktury vedly válku a soudkyně se s obludnou zvráceností vyžívaly a předháněly v tom, která z nich mne poškodí více!

Z výše uvedených skutečností je proto zřejmé, že popsaným postupem soudkyně Kerlová porušila slib soudce, jímž slíbila „na svou čest a svědomí, že se bude řídit právním řádem České republiky“ (§ 62 zákona o soudech a soudcích), a to tím, že v rozporu se zákonem a vlastním rozhodnutím(!) nepředložila věc nadřízenému soudu k rozhodnutí o námitce podjatosti své osoby a celého soudu a o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti a hodlá ji dále projednávat a rozhodovat, a po vznesené námitce podjatosti vydala rozhodnutí o předběžném opatření a o přiznání znalečného.

Dále je zřejmé, že soudkyně Kerlová neplní svou povinnost soudce „vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů“ (§ 80 odst. 1 zákona o soudech a soudcích), neplní svou povinnost soudce „vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo účastníkům řízení přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků a dbát svým chováním o to, aby jeho nestrannost nebyla důvodně zpochybňována“ (§ 80 odst. 2 písm. e), f) zákona o soudech a soudcích), a to tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 o. s. ř. mne jako účastníka řízení odmítla poučit o mém právu vyjádřit se k její osobě a toto vyjádření mi neumožnila, do protokolu o jednání soudu neuvedla, že jsem ze závažného důvodu požádal o odročení jednání, a naopak vyhlásila, že bude jednáno v mé nepřítomnosti, a to v rozporu s ust. § 101 odst. 3 o. s. ř.

Jednáním a postupem soudkyně Kerlové je tak bezezbytku naplněna definice kárného provinění, kterým je „zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů“ (§ 87 zákona o soudech a soudcích).

Žádám Vás proto, vážený pane ministře, abyste příslušnému kárnému senátu podál návrh na zahájení kárného řízení proti soudkyni Okresního soudu Ústí nad Labem Mgr. Magdaléně Kerlové.

Protože po vydání Názoru Výboru pro lidská práva OSN jsem od roku 2002 opakovaně ujišťován, že ministerstvo spravedlnosti „sleduje“ mou věc, máte, pane ministře, vhodnou příležitost, abyste se jako občan zúčastnil veřejného ústního jednání dne 18. 12. 2006 a tímto občansky legitimním způsobem abyste mou věc sledoval bezprostředně. Žádám Vás tedy o to.

Žádám Vás také, abyste mne v této souvislosti osobně přijal k projednání podrobností.

Zastavte tu zvůli, pane ministře, zastavte to zlo!

S pozdravem

Luboš Patera
273 63 Běleč 33

5 x příloha